OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, vám poskytujeme nasledujúce informácie:

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, je spoločnosť PROGRUP SK, Zvonárska 2886/30A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51014751.
Zodpovedné osoby za dokumentačnú časť OOÚ
tel. číslo: +421 (0) 907 060 617,
e-mail: info@najobrazy.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, zároveň aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:
Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, doručovacia a fakturačná adresa, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
Kontaktné údaje, ktorými sú Vaše telefónne číslo, e-mailová alebo kontaktná adresa.
Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je komerčná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikačnú sieť (e-shop).
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru. Táto činnosť zahŕňa najmä príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na Vami určenú adresu a pod.
Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
Vaše osobné údaje nie sú využívané na marketingové účely.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona, resp. Na základe splnenia zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy), kde ste zmluvnou stranou.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté okrem prevádzkovateľa aj tretím stranám. Tretími stranami možno rozumieť:
Poštové, kuriérske a prepravné spoločnosti
Účtovné služby, IT služby
Advokátske a právne kancelárie
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má:
• Právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, o kategórii dotknutých osobných údajov, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov,
• Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
• Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok ustanovených zákonom,
• Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom,
• Právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie za podmienok ustanovených v zákone,
• Právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,
• Právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
• Právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
• Právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
• Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
• Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
• Právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba si uvedené práva uplatní prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa jej poskytnú za predpokladu, že preukáže svoju totožnosť.

COOKIES

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.
Pri použití webových stránok www.najobrazy.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
• Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
• V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam darencurtis.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky)
• Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
• Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
• V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok ww.najobrazy.sk.

ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY

Webstránka www.najobrazy.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.